ງວດປະຈຳວັນທີ່ -

- - - - -

ອອກຜົນລາງວັນ 13:45

ເລກ 5 ໂຕ -----
ເລກ 4 ໂຕ ----
ເລກ 3 ໂຕ ---
ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ --
ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ --
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ